ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามร่วมกับ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562