ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามร่วมกับนายไชยา กัญญาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา พัฒนาบุคลากรในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562