ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมงานราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน “ราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน  ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ซึ่งนับเป็นประเพณีที่ดีงาม ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562