ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน และแจ้งตารางเรียน สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 61 ภาคเรียนที่ 1/2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน และแจ้งตารางเรียน สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 61 ภาคเรียนที่ 1/2562