ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการพัฒนางานวิชาการด้านการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 2

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนางานวิชาการด้านประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 2 โดยมี ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง และผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเขียน มคอ.3,มคอ.4 และมคอ.6 เพื่อเตรียมความพร้อมการเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ในฐานข้อมูลหลักสูตร (TQR) ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562