ข่าวกิจกรรมคณะ

ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรม ได้มีการแลกเปลี่ยนในประเด็นปัญหาในการเรียนการสอนร่วมกัน บรรยายในเรื่องการปฏิบัติตนก่อนออกทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562