ข่าวกิจกรรมคณะ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานกล่าวให้โอวาทต้อนรับนักศึกษา  มีการบรรยายถึงการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ และให้นักศึกษาได้ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งในด้านความรู้ ความคิด ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง  ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562