ข่าวสารคณะ

ประกาศให้นักศึกษาเข้าประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศแจ้งให้นักศึกษาเข้าประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ให้นักศึกษาเข้าประเมิน 2 หัวข้อ ได้แก่

  1. ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประเมินตนเองในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และ
  2. ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 มี.ค.62 นักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินจะไม่สามารถเข้าดูผลการเรียนได้ โดยการ “เข้าสู่ระบบ” ทะเบียนนักศึกษาออนไลน์นี้ (*รายวิชาสหกิจ ฝึกงาน ฝึกสอน วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ไม่มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน*)

หากนักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินจะไม่สามารถเข้าดูผลการเรียน และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไปได้