ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019 ครั้งที่ 8

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2019 ครั้งที่ 8  เป็นโครงการเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 10 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ซึ่งภายในงานได้มีการจัดการแข่งขันการเรียนการสอน ดังนี้
1. การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎี มี 6 กลุ่มสาขาวิชา 
2. ประเภทการสอนวิชาปฎิบัติ (วิชาเขียนแบบเบื้องต้น)
3. การแข่งขันประเภทสื่อประกอบการเรียนสอนนวัตกรรมฮาร์ดแวร์
4. การแข่งขันประเภทสื่อประกอบการเรียนสอนนวัตกรรมซอฟต์แวร์
5. การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและรีวิวประกอบเพลง

โดยทางคณะฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562