ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4 กิจกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่

  • กิจกรรมที่ 1 เทคนิคระบบการเดินไฟฟ้าภายในอาคาร (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
  • กิจกรรมที่ 2 การควบคุมการปรับแต่งเครื่องยนต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
  • กิจกรรมที่ 3 Active learning (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  • กิจกรรมที่ 4 อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IOT) (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

ณ ห้องปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562