ข่าวกิจกรรมคณะ

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ช่วยศาตราจารย์ สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เป็นประธานเปิดหีบเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณโถงชั้ง1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
– ผลการตรวจรับคะแนนการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศคกษา 2562 อันดับที่ 1 นางสาวนฤมล สายทองเยิ้น รวม 74 คะแนน