ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศแจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562