ข่าวกิจกรรมคณะ

วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จัดการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) เพื่อพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ให้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมดิเรกฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เมื่อวันที่  28 มกราคม 2562