ข่าวกิจกรรมคณะ

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 14 ปี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 14 ปี โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทางคณะฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมงานนิทรรศการวิชาการ, การแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการบริการทางวิชาการ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ.2562