ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รางวัล “นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”ในงานครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562