ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านระบบด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและงานประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา และมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561