ข่าวสารคณะ

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ระดับปริญญาตรี ให้มาติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษา(ฉบับสมบูรณ์) และหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ ได้ที่งานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายชื่อดังนี้

แบบฟอร์ม DOWNLOAD

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ระดับปริญญาตรี) ให้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต กค. ตั้งแต่บัดนี้ 17 – 21 ธันวาคม 2561 (เวลาราชการ) โดยมีเอกสารดังนี้

  1. แบบฟอร์มขอใบอนุญาต กค.  จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาหลักฐานการศึกษาวุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 ชุด(ฉบับสมบูรณ์)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน 1 ชุด
  5. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 2 ใบ
  6. หลักฐานการชำระเงินผ่านไปรษณีย์ จำนวน 1 ชุด