ข่าวสารคณะ

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ระบบโควตา รอบ 2 (รับวุฒิ ปวช. – ปวส.)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา วุฒิการศึกษาเดิม ปวช.-ปวส. ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2562

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 7103-7104 /รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ) tel : 0846807894