ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการประเมินมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานพร้อมแนะนำคณะผู้บริหารและเสนอข้อมูลตามมาตรฐานหลักสูตร เพื่อขอรับรองปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 3 ได้แก่

  • รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ
  • รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
  • รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส
  • นางสาวภัทราวจี ธีรกีรยุต
  • นายปิยะ ประเสริฐสังข์

ณ ห้องประชุมดิเรกฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561