ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะผู้บริหาร โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เยี่ยมชมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะผู้บริหาร โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เข้าเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานพร้อมแนะนำคณะผู้บริหาร และนำชมห้องปฏิบัติการในสาขาวิชาต่างๆ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561