ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการพัฒนางานวิชาการด้านประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนางานวิชาการด้านประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมี ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง และผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเขียน มคอ.3 และมคอ.4 เพื่อเตรียมความพร้อมการเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ในฐานข้อมูลหลักสูตร (TQR) ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 6-7  ธันวาคม 2561