ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกจิตสำนึกครูช่างรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการครูช่างรวมใจสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และให้นักศึกษาได้เรียนรู้พืชพันธ์ต่างๆ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 40 คน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561