ข่าวกิจกรรมคณะ

การวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561