ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหารของคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ได้แก่

  • ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ประธาน
  • ศาสตราจารย์สุดาศิริ วศวงศ์ กรรมการ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.วิทร วิภาหัสน์ กรรมการ
  • นางนงลักษณ์ ทองนาค เลขานุการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
  • นางสาวนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันทน์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ในโอกาสเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและพบทีมบริหารของคณะ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงคณะ ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561