ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ให้ปฎิบัติดังนี้
1. นักศึกษาลงทะเบียนผ่าน Website ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 61
2. นักศึกษาเข้าระบบทะเบียนเพื่อปริ้นใบลงทะเบียนไปชำระเงิน ผ่านธนาคารหรือCounter Service ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ย. 61 อัตราค่าลงทะเบียนเรียนมีดังนี้

2.1 นักศึกษาป.ตรี ภาคปกติ (ค่าเทอม 13,000 บาท), ป.ตรี ฝึกสอน(ค่าเทอม 6,500 บาท)
และป.ตรี ภาคสมทบ(ค่าเทอม 23,000 บาท)
2.2 นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 61 (ค่าเทอม 15,000 บาท)

3. กรณีสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบทะเบียน
ระหว่างวันที่ 12 พ.ย.- 13 ธ.ค. 2561 และปฏิบัติดังนี้