ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 60 ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ให้มาดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ประกาศแจ้งนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 60 ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ให้มาดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2561 ขอให้ปฏิบัติดังนี้