ข่าวสารคณะ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะการผลิตงานด้านอุตสาหกรรม 4.0

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะการผลิตงานด้านอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)