ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ลุงยวง เขียวนิล เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักศึกษา มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ศึกษาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 41 คน ณ บ้านลุงยวง ปราชญ์เกษตรพอเพียง ปี 2560 อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561