ข่าวสารคณะ

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา (ใช้วุฒิ ปวช. – ปวส. ในการสมัคร)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา วุฒิการศึกษาเดิม ปวช.-ปวส. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2561

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 7103-7104 /รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ) tel : 0846807894