ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการมัชฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2561

โครงการมัชฉิมนิเทศนักศีกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2561 โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เป็นประธานเปิดงาน มีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่อยู่ระหว่างการฝึกสอนเข้าร่วมโครงการเล่าประสบการณ์และปัญหามาแลกเปลี่ยนกันในแต่ละสาขาวิชา ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561