ข่าวกิจกรรมคณะ

ประชุมร่วมสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี

  • ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
  • ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
  • อาจารย์อุมาพร ไชยจำเริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
  • อาจารย์สุวรรณา ลิ้นทอง ผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการด้านวิชาการสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยงกันของการศึกษา ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561