ข่าวกิจกรรมคณะ

งานเกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 มีผู้เกษียณอายุราชการ 4 ท่านได้แก่

  • ผศ.ดร.นุชลี อุปภัย
  • อ.สมชาย เหลืองสด
  • อ.ชัยธวัช  ตุ่มมะ
  • อ.ชัยศร โลกิตสถาพร

โดยทางคณะจัดงานเลี้ยงเพื่อร่วมแสดงมุฑิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธาน มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561