ข่าวสารคณะ

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ให้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีเอกสารดังนี้

1.แบบฟอร์มขอใบอนุญาต กค. (รับแบบฟอร์มได้ที่งานทะเบียน)
2. สำเนาหลักฐานการศึกษาวุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
6. ค่าใบอนุญาต กค. จำนวน 500 บาท (ค่าธรรมเนียม 10 บาท)

ณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม