ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อและกำหนดการขึ้นทะเบียน สำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศกำหนดการขึ้นทะเบียน – ลงทะเบียน และปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ

1. เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้กดบันทึก และปริ้นใบรายงานตัว(เมนูด้านซ้าย )
2. นักศึกษาออกจากระบบทะเบียนออนไลน์ และเข้าระบบใหม่ เพื่อไปลงทะเบียนเรียน พร้อมปริ้นใบลงทะเบียนไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามระยะเวลาที่กำหนด
3. รายงานตัวและส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พร้อมทำบัตรนักศึกษา วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4. หากมีข้อสงสัยในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561 สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร . 02-6653777 ต่อ 7103, 7104