ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง A 601 ตามรายชื่อดังนี้

* หมายเหตุ กรณีส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ณ จุดรายงานตัว