ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลยุคดิจิทัล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลยุคดิจิตอล โดยมีอาจารย์คุณสมคิด  แซ่หลี และอาจารย์อัมภาภรณ์  พีรวณิชกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสอนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลยุคดิจิทัล ณ ห้อง Smart Classroom คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561