ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย อาจารย์อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานพร้อมแนะนำคณะผู้บริหารและแนะนำคณะพอสังเขป โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมนคุณภาพภายใน ระดับคณะ ได้แก่

  • ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง                 ประธานกรรมการ
  • ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล          กรรมการ
  • ดร.ดำเนิน      ไชยแสน                 กรรมการ
  • น.ส.ภาวนา     ชูศิริ                        กรรมการและเลขานุการ

ณ ห้องประชุมดิเรกฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561