ข่าวสารคณะ

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2560 ระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2560 ระดับปริญญาตรี

ให้มาติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษา(ฉบับสมบูรณ์) และหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ ได้ที่งานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายชื่อดังนี้

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2560

ให้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต กค. วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 (วันเดียว) โดยมีเอกสารดังนี้

  1. แบบฟอร์มขอใบอนุญาต กค.             (รับแบบฟอร์มได้ที่งานทะเบียน)
  2. สำเนาหลักฐานการศึกษาวุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 ชุด(ฉบับสมบูรณ์)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประชาชน       จำนวน 1 ชุด
  5. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว             จำนวน 2 ใบ
  6. ค่าใบอนุญาต กค.    จำนวน 500 บาท(ค่าธรรมเนียม 10 บาท)