ข่าวสารคณะ

ประกาศแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2561

ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ลงทะเบียน เวลา 08.30-9.00 น.

 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม