ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาตร์อตสาหกรรม


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาตร์อตสาหกรรม โดยแบ่งเป็น กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่าคณะครุศาตร์อตสาหกรรม ในหัวข้อ การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ จัดระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วม จำนวน 30 คน และกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในยุคอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง จัดระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 โดยมีนักศึกษาและผู้ที่สนใจ จำนวน 25 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม