ข่าวสารคณะ

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ระดับปริญญาตรี(รอบที่ 2)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ระดับปริญญาตรี(รอบที่ 2) ให้นักศึกษามาติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษา(ฉบับสมบูรณ์) และหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ  ได้ที่งานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายชื่อดังนี้

* สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)  ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (รอบที่ 2)ให้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต กค.
ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2561 (เวลาราชการ) โดยมีเอกสารดังนี้
1. แบบฟอร์มขอใบอนุญาต กค. (รับแบบฟอร์มได้ที่งานทะเบียน)
2. สำเนาหลักฐานการศึกษาวุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 ชุด(ฉบับสมบูรณ์)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
6. ค่าใบอนุญาต กค. จำนวน 500 บาท(ค่าธรรมเนียม 10 บาท)