ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 3 ด้านการเขียนรายงานประเมินคุณภาพตนเอง โดยมี ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง และผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเขียนรายงานประเมินคุณภาพตนเอง ระดับหลักสูตร และการเขียนรายงานประเมินคุณภาพตนเอง ระดับคณะ ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561