กำหนดพิธิพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย รวม 5 วัน
สำหรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะรับในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้า

ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีกำหนดการซ้อมรับและรับจริงดังนี้

กำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้า ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

กำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้า ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี
จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

กำหนดวันฝึกซ้อมย่อยรวม
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้า
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)