ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 (วุฒิ ปวช.-ปวส)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 แล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนทราบและปฏิบัติ ดังประกาศนี้