ข่าวสารคณะ

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วีรานุกูล
  3. ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์