ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่

  1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ยุทธนา กันทะเยา ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 1/4
  2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ดร.พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 2
  3. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ แก้วตา ขาวเหลือง ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 3
  4. รองศาสตรจารย์บุษรา สร้อยระย้า ประธานกรรมการ กลุ่มที่ 5

ณ ห้องประชุมดิเรกฤกษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561