ข่าวสารคณะ

ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (รอบที่ 1)

ให้มาติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษา(ฉบับสมบูรณ์) และหนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติ

ได้ที่งานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายชื่อดังนี้

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (รอบที่ 1)

ให้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต กค.

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

โดยเตรียมเอกสารดังนี้

  1. แบบฟอร์มขอใบอนุญาต กค.   (รับแบบฟอร์มได้ที่งานทะเบียน)
  2. สำเนาหลักฐานการศึกษาวุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 ชุด(ฉบับสมบูรณ์)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ชุด
  5. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 2 ใบ
  6. ค่าใบอนุญาต กค. จำนวน 500 บาท