ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่าคณะครุศาตร์อตสาหกรรม
ในหัวข้อ การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ จัดระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561
รับสมัคร → ศิษย์เก่า จำนวน 30 คน

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในยุคอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง
ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง
จัดระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 รับสมัคร → นักศึกษาและผู้ที่สนใจ แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 25 คน

*ทั้ง 2 รอบ ยังไม่เต็ม สามารถสมัคร-ลงทะเบียนหน้างานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจสมัครได้ที่ งานบริหารโครงการและฝึกอบรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 7137