ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ มีอ.พรเทพ ฉันทนาวี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อการเตรียมพร้อมเพื่อสัมภาษณ์งานและเทคนิคการปฏิบัติงาน มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 87 คน ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561