ข่าวสารคณะ

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่1/2561 ระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่1/2561 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (UPDATE 6/7/2561)